LOGOPEDIA

W wyniku różnych dysfunkcji układu nerwowego zaburzeniu ulega nie tylko sfera psycho-ruchowa, ale także mowa. Problemy z komunikacją dotyczą trudności w artykulacji, powtarzaniu, nazywaniu, rozumieniu, czytaniu i pisaniu, planowaniu i formułowaniu wypowiedzi, zniekształcaniu głosek, wyrazów, zdań, zaburzeniu orientacji w schemacie ciała, płynności mowy, prozodii, słuchu fonematycznego, problemy z pamięcią krótkotrwałą i długotrwałą.

Zaliczamy tu jednostki takie jak:

 • udary mózgu
 • urazy rdzenia kręgowego
 • urazy czaszkowo-mózgowy
 • choroby neurodegeneracyjne (stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera)
 • choroby o podłoży bakteryjnym, wirusowym

Podczas badania i terapii zwracamy uwagę na:

 • OCENĘ MOWY SPONTANICZNEJ - płynność mowy, inicjowanie i formułowanie wypowiedzi, artykulacja, fonacja, prozodia i zawartość treściowa wypowiedzi
 • NAZYWANIE - zaburzenie mowy/ agnozja
 • POWTARZANIE - zadania łatwe i zaawansowane
 • ROZUMIENIE - polecenia proste i dwustopniowe, zaburzenia mowy/ apraksja
 • CZYTANIE
 • PISANIE
 • OCENA NERWÓW CZASZKOWYCH
 • OCENA FUNKCJI MIĘŚNI TWARZY, JĘZYKA I JĘZYCZKA

Samodzielność i niezależność w zakresie porozumiewania się jest jednym z najważniejszych elementów codziennego funkcjonowania. Poprzez odpowiedni dobór terapii ułatwimy Ci kontakt z otoczeniem.

logopedię prowadzI:

MGR ANNA REINER